• česky
 • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Technologie > Technické podmínky výroby DPS > Konstrukční a zadávací podmínky

3. Konstrukční a zadávací podmínky

Konstrukční a zadávací podmínky představují soubor výrobních podkladů, kterými se rozumí výkresová, filmová a datová dokumentace nutná pro zadání DPS do výroby a požadavky na provedení. Zadání DPS musí mimo obchodních podmínek obsahovat úplné technické informace, podle kterých je možno DPS vyrobit. Nejvhodnější je zadání souborem dat zaslaných E-mailem ve formátu Gerber 274-X, které umožňuje technickému pracovišti snadnou a rychlou kontrolu dat a dává možnost vykreslení filmových matric podle požadavku použité technologie.  Úplnou výrobní dokumentaci uschováváme pro případ opakování výroby v datovém archivu.

3.1 Údaje pro objednávku

Pro zadání výroby DPS je nutné specifikovat rozměr desky, použitý základní materiál, jeho tloušťku a požadované plátování Cu, požadované doplňkové technologie, jako jsou potisk a nepájivá maska, zlacení a tvarové frézování. Dále pak je to počet kusů a požadovaný termín dodání. Jiné technologie, než doporučené, mají vliv na cenu DPS. Objednání se provádí objednávkou. Pokud se jedná o novou výrobu, je nutno současně s objednávkou zadat výrobní data prostřednictvím E-mailu nebo na  datovém nosiči. Data musí obsahovat všechna potřebné údaje, nejlépe ve formátu GERBER, pro vykreslení filmových předloh, soubor vrtacích dat EXCELLON a kontrolní výtisky motivů pro kontrolu filmů. Plošné spoje je možno vyrobit i z exportů návrhových systémů. Data nesmí obsahovat spustitelné soubory *.exe a *.com.

Zadaný rozměr vyjadřuje rozměr hotové DPS a musí být souhlasný s rozměrem DPS mezi rohovými značkami (obr. č. 3).

Pokud má být DPS formátována jinak, musí být toto uvedeno na objednávce. Standardně se DPS na požadovaný rozměr formátují "V" drážkováním, nebo frézováním. V případě, že nevyhovují povolené odchylky rozměrů uvedené v tabulce 3, je třeba tolerance dojednat. Zhotovení nepravidelného obvodu DPS nebo vnitřní otvory se provádí frézováním. Zadání tvaru frézovaného obvodu je možné v samostatné vrstvě nebo ve vrstvě nepájivé masky (obrázek obvodu) Čáru obvodu je nevhodné tvořit ve vrstvě spojů. Všechny rozšiřující technologie je nutno konzultovat při zadání.

• Pro výrobu oboustranných DPS se přednostně používá materiál FR4 tloušťky 1,5 mm s plátováním 18 µm Cu. Pro jednostranné DPS materiál FR4 s plátováním 35 µm Cu.   Desky lze objednat též s plátováním 35, 70 a 105 mikronů.

 • Nepájivá maska slouží kochraně motivu DPS před nežádoucím zkratováním a lze ji provádětna všechny základní materiály zobou stran. Základním typem je aplikace UV tvrditelná maska. Její motiv je vytvářen fotografickým postupem. Používáme výrobky firmy Electra. Zelená maska je nanášena licí clonou, jiné barvy pomocí síta. Za příplatek je možno objednat masku v barvě bílé, modré, červené a žluté.

• Potiskem lze vyznačit polohu součástek na DPS, označení přívodů, nápisů apod. Lze jej provést z obou stran. Provádí se fotopostupem v barvě bílé, černé, modré a žluté.

 • Základní dobou dodávky jsou2 týdny. Termín dodání má vliv na tvorbu ceny a je ji možné zakázku realizovat od 2 dnů do 4 týdnů. Při objednání je vhodné seznámit se snaším On-line ceníkem na //www.printed.cz/shop/index.php.
 • Cena DPS se stanoví podle náročnosti provedení a počtu vrstev. Základní parametry vychází z šíře vodiče a mezery nad 0,20 mm a nejmenšího použitého vrtáku 0,5 mm. Náročnější výrobou jsou šíře mezer a čar pod 0,20 mm, vrtání pod 0,50 mm. Dále pak tvorba slepých otvorů, popřípadě utopených otvorů. Všechny tyto údaje lze zadat do ceníku na //www.printed.cz/shop/index.phpa seznámit se s vlivem na cenu již při návrhu plošného spoje.
 • Při objednávce doporučujeme dodržovat tyto TPV a příslušné normy, ze kterých vycházejí

3.1.1 Data předávaná E-mailem a na datovém nosiči

Zadaná elektronická data  musí být bez přítomnosti spustitelných souborů *.exe a *.com.  Zadání v datové formě umožňuje provést kontrolu vstupních dat na technickém pracovišti ve výrobním SW CAM 350 v.5 a v.9.51. Při zadání z dat je možno realizovat potřebné úpravy bez nákladů kreslení filmových matric, nebo vrátit zakázku zadavateli k potřebným úpravám. Technické pracoviště též rozhoduje o způsobu kreslení matric z hlediska následné výroby. Zadání hotových filmových předloh tuto činnost značně omezuje a ve svém důsledku vede ke zdražení výroby, a proto je výroba účtována s přirážkou. Zadání v datové formě umožňuje snadnou archivaci a provedení následných úprav dokumentace. Vhodnou součástí dokumentace jsou i kontrolní výtisky nebo obrazy motivů DPS vhodné k porovnání vykreslených předloh se zadáním. Toto porovnání nahrazuje přímou kontrolu zadavatele správnosti motivů. V případě, že kontrolní výtisk není dodán, je vytvořen na technickém pracovišti. Ověření správnosti motivu je pak provedeno s těmito výtisky, nikoliv s představami zákazníka. Zákazník si však může dojednat zaslání kontrolních výtisků faxem nebo E-mailem. Aby nemohlo dojít k záměně jednotlivých vrstev na stranách DPS je nutné, aby alespoň film jedné vrstvy obsahoval v motivu čitelný, nezáměnný alfanumerický znak jednoznačně identifikující polohu vrstvy na plošném spoji.

Elektronická data by měla obsahovat tyto soubory:

• Textovou část *.txt obsahující základní informace o dalších souborech, jako jsou použité formáty dat, měrné jednotky, výsledné průměry a počty otvorů u jednotlivých nástrojů, výsledný rozměr DPS, povolené tolerance apod. Pokud není tolerance udána nebo uvedena 0, jsou rozměry považovány za netolerované. Dále je zde nutno uvést vysvětlení zkratek názvů dalších použitých souborů k jednotlivým vrstvám, vysvětlivky k symbolům D-CODE, pokud to nejsou názvy programu GERBER. Datové soubory nesmí již obsahovat žádné textové informace před a za identifikátorem.

 • Datovou část formátu GERBER, nejlépe ve formátu GERBER 274-X, ve které jsou uvedena data pro každou vrstvu zvlášť. Ujiných formátů GERBER je nutno též dodat soubor clonek D-CODE.
 • Datovou část vrtání formátu EXCELLON sdaty pro vrtání DPS. Podrobný popis zadání vrtacích dat je uveden včásti 5.3.1.

3.1.1.1 Formát dat GERBER

zadání dat ve formátu GERBER musí obsahovat:

 • Soubor nebo soubory clonek D-CODE, které mohou být společné pro všechny vrstvy, nebo pro každou vrstvu samostatně.
 • Pokud má každá vrstva samostatný soubor D-CODE, je nutné, aby názvy souboru clonek a vrstvy byly adresné a snadno identifikovatelné.
 • Pokud zadavatel používá stále stejný soubor clonek D-CODE, je možno tento soubor zadat jako kompletní zadavatelský soubor, který je pod jménem zadavatele archivován a používán při vykreslování jeho filmů. Není jej pak nutno zadávat znovu.
 • Při jednotlivém zadání je nevhodné zadávat kompletní soubory clonek D-CODE, tj. i nepoužité v zadání. Při převodu do zpracovatelského software mohou nastat zbytečné chyby. Je vhodné zadat pouze soubor použitých clonek. Důležité je, aby clonky měly jeden formát a to nelépe metrický.
 • Názvy clonek D-CODE musejí být jednoznačně definované a to buď vprogramu GERBER (obr. č. 11), anebo musí být vtextové části uveden překlad uvedených pojmů.

3.1.2 Předávání dat elektronickou poštou

Předávání dat je možno uskutečnit přenosem na E-mailové adresy printed@printed.cz a simka.printed@seznam.cz . K elektronické poště jsme připojeni 24 hod. denně.  Soubory předávejte komprimované *.ARJ nebo *.ZIP.  Data je možno předat i za využití našeho internetového obchodu na adrese //www.printed.cz/shop/index.php., kde je možnost seznámit se i s cenou za zakázku.

3.1.3 Archivování dokumenta

Vykreslené filmové matrice jsou majetkem zákazníka a jejich zhotovení je fakturováno podle ceníku //www.printed.cz/shop/index.php. Pokud není dojednáno jinak, je dokumentace po dobu dvou let od posledního obchodního případu archivována v našem archivu. Pokud je možno po této době se zadavatelem navázat spojení, je mu dokumentace navrácena, jinak je z archivu vyřazena. Data v elektronické podobě se archivují po dobu 5ti let. Archivace přináší zákazníku tyto výhody:

 • Pohotové objednání bez zaslání dalších podkladů.
 • Filmové matrice neopustí prostor naší firmy,proto není potřeba provádět a účtovat novou kontrolu vstupních dat při zadání. Neodpovídáme za změny dokumentace nastalé mimo naší firmu.
 • Archiv je obměňován podle nejnovějších verzí dané DPS. Starší provedení je zákazníkovi vrácena nebo skartována.

• Zaručujeme, že uložená dokumentace nebude použita jinými osobami než vlastníkem dokumentace.

ZPĚT NAHORU

3.2 Vrtací data

Úplné zadání vrtacích dat obsahuje:

 • Textový soubor *.TXT se zadáním průměrů otvorů a údaje oformátu dat.
 • Zadání průměru nástroje.

U jednostranných DPS odpovídá zadaný průměr otvoru průměru použitého nástroje.

U vícevrstvých DPS s prokovenými otvory se zadává velikost výsledného otvoru. Maximální počet nástrojů není omezen.  Výsledné otvory pod 0.5 mm však prodražují výrobu, a proto se jejich zadání podílí i na tvorbě ceny DPS.

• Vrtací soubor pro vrtačku v metrickém formátu EXCELLON s plnou výstavbou. Data zadaná i v jiném formátu jsme schopni upravit pro potřeby naší výroby.

 • Výkres nepravidelných otvorů
 • Otvory, které nemají být prokoveny, musí být zadány samostatným vrtacím souborem.

3.2.1 Nestandardní zadání vrtacích dat

Pokud zadavatel nemá k dispozici vrtací soubor, lze vrtací data zadat i nestandardním způsobem.  Vrtací data lze nasnímat přímo vrtacím zařízením. Pro toto zadání je nutný výkres vrtání v motivu ze strany spojů, ve velikosti 1 : 1 s vyznačenými použitými nástroji přímo na výkresu.

Při zadání je nutno dbát na nezáměnnost filmových předloh motivu rozlišením nezáměnným alfanumerickým znakem v motivu DPS.

Nasnímání dat je účtováno podle ceníku. Nasnímaná data jsou ve strojovém formátu vrtacího zařízení a pro jiné vrtačky jsou nepřenosná.

ZPĚT NAHORU

3.3 Filmové předlohy jednotlivých vrstev plošného spoje

Filmové předlohy motivu, nepájivé masky a potisku slouží pro výrobu pracovních kopií pro vlastní výrobu DPS. Způsob jejich provedení záleží na použité technologii následné výroby. Každá vrstva musí být opatřena nazáměnným alfanumerickým znakem definujícím její přesné umístění na desce plošného spoje.

 • Musí být zhotoveny na rozměrově stálé, čiré podložce, řádně vykreslené a nepoškozené, se správně umístěnou stranou emulze. Filmové předlohy zhotovujeme na vlastním fotoplotru firmy BARCO - CRESCENT/40. http://www.peterjordan.de/pcbmanu/crescent/crescent.htm

Všeobecně pro návrh plošného spoje platí:

 • Elektrický motiv by měl být tvořen vodiči síly alespoň 0,20 mm. Jsme schopni zhotovovat vodiče od síly 0,10 mm. Pro texty v motivu je nejvhodnější 0,25 mm, servisní potisk minimálně 0,20 mm.
 • Izolační mezera , pokud zatížení motivu nepředepisuje jinak,by měla být alespoň 0,20 mm. Vodůvodněných případech je možno volit mezery od 0,15 mm.
 • Tenké vodiče by neměly být vedeny pouze na izolační vzdálenost od velkých ploch mědi.
 • Pájecí plošky by měly být o 0,70 mm větší než je průměr vývodu součástky.
 • Motiv by neměl být méně než 1,00 mm od okraje DPS.
 • Drážkovaná hrana by neměla protínat ani okrajem měděnou plochu. (Frézovací nástroj měď zvedá a vznikají otřepy)
 • DPS určené k dělením frézováním by neměly mít vyznačený okraj, tedy rámeček, po celém obvodu DPS, ale pouze zlomové značky vobvodu formátu
 • Přídavek na průměru pájecích oček unepájivé masky zhotovené fotocestou by měl být nejméně 0,20 mm.

Je možné odmaskovat libovolně tvarovanou oblast DPS, určené vodiče, nebo zvětšit přídavek okolo pájecích plošek více než stanovuje technologické minimum. Menší přídavky než je doporučeno, případně menší, než samotné pájecí plošky je nutno při zadání konzultovat.

Při zadání DPS hotovými filmovými předlohami musí být filmy provedeny dle potřeby výroby - viz následující stať. Případně vynucenou úpravu zadaných dat hradí zadavatel. I při předání hotových filmů požadujeme základní data pro zpracování ve výrobním SW CAM 350 pro určení velikosti pokovovacího proudu v galvanickém procesu.

Předlohy motivů je možno zadat vykreslenými motivy určenými k přefotografování nebo jiným nestandardním způsobem. DPS je možno zadat včetně návrhu plošného spoje nebo digitalizace dat.

3.3.1 Motiv, potisk, nepájivá maska

Pokud nejsou podklady pro vykreslení filmových matric zadány v datech a zákazník zadává hotové filmové předlohy, platí pro dodané filmy tyto zásady:

 • O umístění světlocitlivé vrstvy na podložce rozhoduje, zda jsou vytvářeny archivní filmové matrice určené pro zhotovení pracovních filmových kopií ( série DPS nad 20 kusů), nebo se zhotovené filmy použijí přímo ve výrobě ( série pod 20 kusů).
 • U tvorby filmových matric platí, že filmová vrstva je umístěna vzhledem kmotivu vždy čitelně. Při pohledu na film ze strany emulze jsou alfanumerické znaky čitelné.
 • Utvorby pracovních filmů platí, že filmová vrstva je umístěna vzhledem kmotivu vždy nečitelně. Při pohledu na film ze strany emulze jsou alfanumerické znaky nečitelné.
 • Pro zhotovení motivu DPS fotogalvanickým postupem a sítotiskem je podkladem pozitivní film, tzn., že vodivé cesty jsou vykresleny černě.
 • Pro zhotovení motivu přímým odleptáním je podkladem negativní film, tzn., že vodivé cesty jsou průhledné, plochy k odleptání černé.
 • Pro zhotovení popisky sítotiskovou metodou je podkladem pozitivní film. Nejmenší šířka čar je 0,20 mm. Pro malé a kusové série je popiska zhotovována fotoprocesem, podkladem je pozitivní film a nejmenší šířka čar je 0,2 mm.
 • Alespoň vjedné vrstvě motivu musí být provedena identifikace polohy strany nezáměnným alfanumerickým znakem, který bezpečně určí pozici vrstvy na DPS.

Podklady musí odpovídat potřebám technologie. Pokud zadaná dokumentace této podmínce nevyhovuje, nelze ji pro výrobu použít. Pokud je to možné, je po dohodě se zadavatelem na jeho náklady upravena, nebo vrácena zadavateli k přepracování. Pro zadavatele je výhodnější nechat vykreslit filmové předlohy technickému oddělení výrobce, který pak přebírá veškerou odpovědnost ze jejich správnost. DPS malých rozměrů jsou technickým oddělením sdružovány do formátů vhodných pro výrobu. Jednotlivě, filmovou předlohou zadaná DPS, která je menší jak 1dm2 je účtovaná jako 1dm2, v soulepu je účtováno pouze dělení formátu.

3.3.2 Předlohy pro přefotografování

Tuto výrobu již neprovádíme.

3.3.3 Nestandardní zadání

U všech nestandardních zadání je nutno zvážit případnou ekonomickou úsporu proti odbornému zpracování dat digitalizací, nebo novým návrhem DPS.

 • Jednou zmožných forem je prosvícení vzorku jednostranné DPS zhotovené na průsvitné podložce, jako např. FR4, přímo na filmový materiál. Získaná kopie je poměrně kvalitní.
 • Ze sytě vykreslených předloh kvalitní tiskárnou na průsvitné podložce lze získat přímo pracovní filmové předlohy diazofilmu, které však nemají ostrou kresbu spojů.
 • Zkreslených podkladů lze získat filmové předlohy SKENEREM. Toto zpracování je cenově přístupné a umožňuje další počítačové zpracování dat a to především úpravu rozměrů ivjiném poměru stran.
 • Pro vznik pracovních filmů lze použít iručně provedené lepené předlohy zneprůsvitných materiálů na filmové podložce, jako např. PROPISOT apod.
 • Motiv pro nepájivou masku lze vygenerovat z gerber dat nebo vrtacích podkladů.
 • Předlohy z časopisů nelze většinou použít pro nestandardní zadáni, neboť tyto předlohy jsou většinou málo ostré i pro zpracování SKENEREM.
 • Ve všech shora uvedených případech je nutno sejmout vrtací data na vrtacím zařízení. Nestandardní zadání jsou vhodná pro kusovou nebo malosériovou výrobu a to pouze zekonomických důvodů. Za výslednou kvalitu nebereme jako výrobce záruku. Zákazníkovi můžeme pouze doporučit digitalizaci dat nebo nový návrh DPS

ZPĚT NAHORU

3.4 Návrhy DPS, digitalizace

Firma PRINTED nemá specializované pracoviště pro tuto činnost. Spolupracuje však s několika odbornými firmami, jež se zabývají návrhem DPS a mají k tomu dostatečnou praxi i potřebný software. Zakázku můžeme samostatně přijmout, nebo zprostředkovat setkání s konstruktérem DPS a to podle složitosti zadání. K zakázkám zadaným prostřednictvím naší firmy připojujeme k vyhotovené dokumentaci v rámci ceny jeden kus DPS k ověřovacím zkouškám. Zadání návrhu plošného spoje musí obsahovat:

 • Vykreslené obvodové schéma zapojení vprogramu ORCAD. Zákazník si může unaší firmy vyhotovení tohoto schéma objednat.
 • Výkres základního zadání rozměru DPS suvedením všech omezení pro rozmístění součástek, jako je umístění ovládacích prvků, napájecích zdrojů, upevňovacích otvorů DPS, vstupu a výstupu signálů, signalizačních prvků, umístění součástek sohledem na montáž apod.
 • Velikost napájecího a provozního napětí a prostředí, ve kterém bude zařízení provozováno, tedy požadavky na izolační stav zařízení.
 • Omezení návrhu na jednostrannou, dvoustrannou nebo případně vícevrstvou DPS.
 • Požadavek na základní materiál DPS.
 • Seznam použitých součástek. Pokud jsou použity součástky, které nejsou běžně obsažené vknihovnách návrhových programů (nestandardní rozteče vývodů, zákaznické součástky apod.), je nutno zadat irozměrový výkres těchto součástek, nebo tyto součástky zapůjčit návrhovému pracovišti.
 • Další případná omezení, na které musí vzít konstruktér zřetel. Po zpracování obdrží zadavatel potřebná data na disketě pro tvorbu filmových předloh a vrtací soubor, kontrolní tisky všech vrstev DPS, osazovací plán a rozpis součástek a jeden kus DPS kosazovacím zkouškám. Lze objednat iosazení a oživení zkušebního vzorku.
 • Lze objednat i osazení a oživení zkušebního vzorku, popřípadě celé série výrobků ikompletní montáž zařízení.

Zadání digitalizace plošného spoje musí obsahovat:

 • Předlohu plošného spoje, nejlépe vměřítku 1 : 1, vykreslenou na papíře srastrovým podkladem (rastr není podmínkou).
 • Seznam použitých součástek nebo zadání rastru vývodů, popřípadě zakótované otvory mimo rastr.
 • Na předloze je nutno označit středy vrtaných otvorů, které nejsou zpředlohy zřetelné
 • Požadavky na velikost vrtaných otvorů.
 • Zadání výsledného rozměru DPS a materiálu DPS
 • Požadavky na úpravu plošného spoje po provedené digitalizaci, jako změnu šíře vodiče, izolační mezery nebo posunutí vodičů apod. Vhodnou předlohou je i vyrobená DPS, ke které je potřeba obnovit dokumentaci. Po zpracování obdrží zadavatel data na disketě, tzn. data k výrobě filmových předloh, vrtací data a data pro nepájivou masku

NAHORU

ZPĚT

contentleft_bg_top