• česky
 • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage

11. Obchodní podmínky

Obchodní trend naší společnosti směruje k získání okruhu stalých obchodních partnerů dodávkami kvalitních výrobků a nadstandardními službami. Máme zájem na zkrácení vývojových časů výrobků našich zákazníků před zahájením sériové výroby, a proto pro jejich potřeby zhotovujeme vývojové DPS v nejkratším čase, archivujeme a udržujeme dokumentaci, dodržujeme sjednané termíny. Snažíme se o snížení nákladů za vývojové práce našich zákazníků. Vzorky na přání vyrobíme v expresním termínu a účtujeme podle ceníku, ale pokud pak následuje objednávka sériové výroby odečítají se expresní příplatky za zhotovení vzorku z první faktury série. Netajíme se s naší cenovou politikou a na našich www.printed.cz je uveřejněn náš on-line ceník.

11.1 Objednací podmínky

Výroba DPS se zadává písemnou formou na objednávce doporučené osobně v naší provozovně v pracovní době od 7.30 do 17.30 hod. E-mailem printed@printed.cz, pomocí našeho elektronického obchodu //www.printed.cz/shop/index.php,  poštou nebo faxem nepřetržitě. Objednávku lze zadat na delší období a dojednat průběžné plnění k určitým datům. Objednávka musí obsahovat:

 • Všechna potřebná technická data pro výrobu DPS.
 • Potřebné zákaznické daňové a účetní údaje.
 • Přesnou adresu a telefonické spojení na zákazníka, popřípadě e-mail .
 • Návrh dodací lhůty. Závazný dodací termín výroby je nutno dojednat a dodací lhůtou se rozumí dokončení zakázky v provozovně Mělník do 17. hodiny sjednaného dne. Zakázku je možno vyzvednout osobně, nebo je po této hodině předána k doručení dopravci.
 • Odběratelům nabízíme bezplatné archivování dokumentace a její obnovu. Tento postup zjednodušuje objednávání na faxové zaslání objednávky. Dokumentace zhotovená v naší firmě je archivována v datové formě vždy.


11.2 Dodací lhůty

Základní dodací lhůta činí  2 týdny. Na objednávku lze zhotovit určité množství výrobků v expresních termínech a sice:

 • do 24 hodin jednostranné DPS a oboustranné DPS
 • do 3 pracovních dní všechny druhy DPS

Po přjetí zakázky je zkontrolována dokumentace a vypracována a odeslána cenová nabídka. Uvedené termíny počínají od potvrzení písemné cenové nabídky zákazníkem. Výše expresních příplatků je počítána podle ceníku. Na výrobky s delší dodací lhůtou poskytujeme slevu.

11.3 Expedice

Dohotovené výrobky jsou připraveny k expedici v provozovně Mělník od 17. hodiny dne dojednaného termínu dokončení zakázky. Při objednávání lze dohodnout zaslání DPS poštou.  Po dohodě lze objednat i jiný způsob dopravy. Způsob balení a podmínky přepravy jsou uvedeny v kapitole 5.7.

11.4 Platební podmínky

Základní platební podmínky jsou prováděny platebním příkazem na č. účtu uvedeném na faktuře. U nových zákazníků nebo s platbou v prodlení a u zakázek do 10 tisíc Kč však upřednostňujeme platbu v hotovosti či dobírkou. Stálým zákazníkům umožňujeme i nestandardní termíny splatnosti faktur.

11.5 Reklamační řád

Snahou našeho celého pracovního týmu je, aby nebylo reklamací. Prohlédněte si laskavě soubor informací o připouštěných tolerancí našich výrobků. Pokud Vám připouštěné tolerance nevyhovují, je možno zadat jiné parametry, které budou dále platit v našem obchodním styku. V případě, že Vašim požadavkům nebudeme schopni vyhovět a jste nuceni na svých parametrech trvat, můžeme Vám doporučit jiného výrobce. Pokud obdržíte z naší produkce DPS, které neodpovídají dojednaným parametrům a dávají snížením funkčnosti nárok na reklamaci, provedeme opravu nebo zhotovení nových výrobků a to zásadně v expresním termínu. Reklamované zboží však požadujeme vždy zpět z důvodu analýzy reklamovaných závad a provedení náprav ve výrobě. Jsme vděční za podané poznatky, připomínky a náměty ke zlepšení kvality našich výrobků, ke kterým dospějete při zpracování našich DPS.

11.6 Reklamační podmínky

Na vyrobené DPS poskytujeme záruku po dobu 12-ti měsíců ode dne vyskladnění z naší provozovny. Záruku nelze uplatnit na vady:

 • Vzniklé při výrobě DPS z vadné dodané dokumentace. 
 • Vzniklé nesprávným zadáním objednávky a nezkontrolováním cenové nabídky podle níž se provádí výroba. 
 • Vzniklé vadným skladováním a vlastní přepravou zákazníka.
 • V pájitelnosti DPS při povrchové úpravě galvanického cínu. Toto provedení slouží ke krátkodobému zpracování vzorkového množství a DPS nelze dlouhodobě skladovat.
 • Vzniklé neodborným pájením DPS.

U DPS opticky kontrolovaných se rozsah záruky vztahuje pouze na samotnou desku plošného spoje bez více nákladů, které vzniknou zákazníkovi dalšími operacemi.

11.7 Přejímka dodávky u odběratele

Dodávka může obsahovat jen bezvadné kusy DPS podle plného rozsahu programu kusové zkoušky. Kontrola dodávky u odběratele může být provedena kdykoliv v průběhu 12-ti měsíční záruční lhůty. Pokud jsou v dodávce zjištěny vadné kusy podle reklamačního řádu do 10% objednaného množství, je zákazník oprávněn vrátit vadné kusy a požadovat jejich výměnu. Při vyšším množství vadných kusů nad 10% může vrátit celou dodávku. Přejímkou se rozuní zkontrolování parametrů desky podle zadání objednávky.
Firma PRINTED s.r.o. omezeně odpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi osazením vadných výrobků. Tuto odpovědnost lze uplatnit pouze v případě, že  vady na deskách nebylo možno zjistit vstupní kontrolou u zákazníka.

11.8 Ochrana osobních údajů

smluvní strany jsou povinny plnit povinnosti stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a dalšími na to navazujícími právními předpisy (dále jen „předpisy o ochraně údajů“).

Smluvní strany jsou povinny

a) užít předané osobní údaje pouze pro účely plnění plynoucí ze smlouvy,
b) provádět jakékoliv operace představující zpracování osobních údajů pouze na základě pokynů druhé smluvní strany,
c) předané osobní údaje neuschovávat a vymazat je bezodkladně po splnění, vyúčtování svého závazku vůči druhé smluvní straně, neobdrží-li od druhé smluvní strany výslovný písemný pokyn k uložení osobních údajů,
d) nepředávat předané osobní údaje žádnému dalšímu subjektu,
e) po dobu nezbytného užívání předané osobní údaje řádně a dostatečně zabezpečit proti jejich získání jakoukoliv nepovolanou osobou, včetně zajištění toho, aby k předaným osobním údajům měli přístup jen ti jeho zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci při plnění závazku,
f) zavázat své zaměstnance povinností mlčenlivosti o osobních údajích třetích osob,
g) zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, h) zajistit schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,
i) bezodkladně druhé smluvní straně oznámit každé případné získání předaných údajů jakoukoliv nepovolanou osobou nebo jejich jiné zneužití

Žádná ze stran není oprávněna zapojit do zpracování osobních údajů zaměstnanců a obchodních partnerů druhé smluvní strany žádný další subjekt bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

 

ZPĚT

contentleft_bg_top