• česky
  • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Technologie > Technické podmínky výroby DPS > TPV - Technologická část

Technologická část TPV obsahuje informace o základních druzích materiálů a technologických postupech používaných firmou PRINTED s.r.o. při výrobě DPS.

5.1 Technologické požadavky na návrh DPS

Návrh DPS by měl vycházet z určitých technologických podmínek výroby plošných spojů a pokud není konstruktér vázán jinými nutnostmi, je vhodné je dodržet. Odklon od těchto podmínek od doporučené hodnoty vede ke zvýšení technologické náročnosti výroby a také k nárůstu ceny DPS.

Doporučená šíře spoje a izolační mezery je 0,3 mm. Můžeme však dodávat plošné spoje vodič/mezera = 0,125/0,125 mm

Průměr výsledného otvoru            = průměr vývodu součástky + 0,2 mm

Průměr pájecího očka                   = průměr vývodu součástky + 0,9 mm

Průměr očka nepájivé masky        = průměr vývodu součástky + 1,1 mm

Údaje jsou znázorněny na obrazové příloze. Uvedeným parametrům odpovídají tolerance průměrů výsledných otvorů DPS

5.2 Základní materiál pro plošné spoje

Základní přehled o používaných materiálech je uveden v následujících tabulkách. Při zadání je nutno uvést jeho obchodní označení, tloušťku podložky a sílu plátování měděnou folií.

5.2.1 Materiál kategorie FR2

Nosným materiálem je několik vrstev celuozového papíru spojeného fenolickou pryskyřicí, plátovaný elektrolyticky vyloučenou mědí o čistotě 99,8 % . Lze dobře mechanicky opracovávat drážkováním, stříháním i lisováním. Není vhodný do vyšších teplot, nelze aplikovat HAL, je nevhodný pro pokovování otvorů, obsahuje toxické látky.
Není běžně skladem.

5.2.2 Materiál kategorie FR3

Nosným materiálem je několik vrstev celuozového papíru spojeného epoxidovou pryskyřicí, plátovaný elektrolyticky vyloučenou mědí o čistotě 99,8 %. Lze dobře opracovávat, je vhodný pro použití do teplot 90 °C, je nevhodný na prokovování otvorů. Doporučujeme k použití na jednostranné DPS.
Není běžně skladem.

5.2.3 Materiál kategorie FR4

Nosným materiálem je několik vrstev skelné rohože spojené epoxidovou pryskyřicí plátované elektrolyticky vyloučenou Cu o čistotě 99,8 %. Je vhodný pro obrysové frézování, mechanicky odolný, má vysokou ohybovou pevnost, rozměrovou stabilitu, tepelnou odolnost do 130°C, lze aplikovat HAL, je určen pro prokovení otvorů. Je vhodný na nejnáročnější aplikace DPS.

5.2.4 Materiál kategorie G30

Základní konstrukce podložky je obdobná jako u materiálu FR4. Použitá pryskyřice má však teplotu tečení 260 st C. Je plátován elektrolyticky vyloučenou Cu o čistotě 99,8 %. Je vhodný pro obrysové frézování, mechanicky odolný, má vysokou ohybovou pevnost, rozměrovou stabilitu. , lze aplikovat HAL, nebo galvanické zlato, je určen pro prokovení otvorů. Je vhodný na nejnáročnější aplikace tepelně namáhaných DPS.

5.2.5 Materiál kategorie CEM1

Nosný materiál je konstruován kombinací celuozového papíru spojeného epoxidovou pryskyřicí pro vnitřní vrstvy a nalaminovanou vrstvou vyztužující skelné rohože pro vnější vrstvy, na které je plátována elektrolyticky vyloučená Cu o čistotě 99,8 %. Struktura materiálu je znázorněna na obr. 16. Má zvýšenou mechanickou odolnost, povinnost, rozměrovou stabilitu, odolnost proti tepelnému rázu při pájení a zvýšenou odolnost vůči klimatickým podmínkám. Proti FR 4 vykazuje při lisování menšího opotřebení nástroje. Drážkované DPS lze snadno dělit, lze aplikovat HAL, není vhodný na prokovení otvorů.
Není běžně skladem.

Firma PRINTED s. r. o. má přístup k širokému sortimentu základních druhů materiálů v různých tloušťkách nosného materiálu i plátování s termínem dodání 14 dní. Nabídka možného sortimentu je uvedena v tabulce č. 5.

5.2.6 Materiál sítotiskových šablon

Na výrobu sítotiskových šablon pro nanášení pájecích past sítotiskem používáme bronzové folie složení CuSn6 o tloušťce 0,1 mm o rozměru 320x480 mm.
Na folii vytváříme motiv pájecích ploch z dat Gerber vygenerovaných z motivu plošného spoje. Pokud není zákazníkem požadováno jinak, tyto plošky zmenšujeme o 0,075 mm z každé strany (celkem o 0,15 mm). Plochy k leptání mohou být i zadány zákazníkem ve zvláštní vrstvě, která se pak již neupravuje.Po nanesení fotorezistu a vytvoření motivu je folie galvanicky pocínována a následně odleptána. Standardně je cín stripován, ale na přání zákazníka je možno nechat folii i v cínovém provedení.

5.2.7 Materiál pro pružné a ohebné spoje

K výrobě pružných spojů používáme materiál Pyralux tloušťky 0,1 mm. Plátován může být jednostranně i oboustranně mědí 35, nebo 18 mi. Lze jej prokovit. Snáší opakovaný ohyb o 180o.
Pro ohebné plošné spoje je používán materiál FR4 tloušťky 0,1 mm. Ohebné plošné spoje mají vyšší mechanickou pevnost a snáší opakovaný ohyb do 90o.
Jako povrchovou úpravu nabízíme celoplošné galvanické zlacení, nebo galvanický cín. Na tyto spoje nelze aplikovat hal.

5.2.8 Materiál pro výrobu desek na hliníkové podložce.

K výrobě jednostranných desek používáme dovozový materiál GCCAF-04 Alu 5052 v síle 1.5 mm, 2.0 mm a 2.5 mm. Na oboustranné prokovené zhotovujeme materál v průběhu výroby.

5.2.8 Materiál pro výrobu hliníkových čelních panelů.

Frézované hliníkové čelní panely se zhotovují z hlazeného Al plechu síly 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm a 3.0 mm.

 

ZPĚT NAHORU

5.3 Mechanické zpracování DPS

V této části jsou uvedeny informace o mechanickém opracování DPS, způsobu zadání a výsledných tolerancích. Standardně se DPS na požadovaný rozměr drážkují, nebo frézují. V případě, že nevyhovují povolené odchylky netolerovaných rozměrů uvedených v tabulce č.3, je třeba zadat tolerance. Lze objednat frézování obrysu, jeho zabroušení nebo drážkování a frézování. Výřezy, nepravidelné otvory, veliké otvory nad průměr 6 mm nebo odchylky od pravidelného tvaru lze provést frézováním. Tyto technologie je třeba konzultovat.

5.3.1 Vrtání DPS

Vrtací data se skládají z vrtacího souboru a výkresu otvorů. Slouží pro úplnou a jednoznačnou definici umístění otvorů v motivu a jejich průměrech. Data jsou zásadně generována ze strany spojů. Na vygenerování dat ze strany součástek je nutno upozornit!

Soubor dat je zadáván přednostně ve formátu EXCELLON v metrické soustavě ( Metric) s plnou výstavbou (Leading) ve stavbě 4.2 bez desetinných čárek a jiných znamének.  K souboru dat je nutno připojit soubor s uvedením průměru použitých nástrojů, který musí být v textové formě, prohlížitelný bez dalšího software. Použití jiných formátů vrtacích dat nevylučujeme, ale je nutná konzultace.

Počet vrtacích nástrojů není omezen. S ohledem na čas vrtání je vhodné omezit počet použitých vrtáků na technologické minimum.

Nejmenší průměr vrtání je 0,3 mm, největší vrtaný průměr je 6,4 mm.

Úzké krátké drážky se odvrtávají sděřovým vrtákem.

S ohledem na mechanické namáhání materiálu při vrtání a formátování by měla být zachována vzdálenost " B " mezi otvory a vzdálenost " A " od okraje DPS nejméně 0,30 mm tak, jak znázorňuje obrázek 5.

Otvory lze prokovovat od průměru 0,30 mm

. Průměry vrtáků, které jsou běžně k dispozici:

v řadě po 0,05 mm od 0,70 do 1,6 mm

v řadě po 0,10 mm od 0,30 do 2,60 mm

v řadě po 0,20 mm od 2,60 do 6,20 mm

V případě zadání průměru, který není k dispozici se provede korekce průměru ve spolupráci se zákazníkem nebo v řadě nahoru.

V případě zadání průměru v setinách milimetru se provádí zaokrouhlení nahoru na běžný průměr takto:

v řadě po 0,05 mm od x,x1 a x,x6 mm

v řadě po 0,10 mm od x,x1 mm

U jednostranných DPS je zadaný průměr otvoru průměr nástroje. U oboustranných DPS je zadaný průměr otvoru průměr výsledného otvoru. Technologický přídavek k průměru nástroje prokovených DPS stanoví technické pracoviště. Všechny vrtané otvory DPS se prokovují současně. Požadavek na záměrné neprokovení některých otvorů je nutno specifikovat zadáním samostatného vrtacího souboru nebo výkresu neprokovených otvorů ( jsou vrtány dodatečně po prokovení DPS). Poloha otvorů je aritmeticky zaokrouhlována do řádu desetin milimetru. Tolerance přesnosti vrtání je +/- 0,05 mm na 100 mm délky.

Tolerance výsledných otvorů proti zadání:

Neprokovené otvory: - 0.1/+0.05 mm

Prokovené otvory v provedení galvanický cín nebo galvanické zlato: -0.05/+0.5 mm, v provedení technologií hal: -0.1/+0,05

Zvýšená tolerance výsledného otvoru prokovené DPS je dána technologickým procesem prokovení a žárovým cínováním otvoru. Řez prokoveným otvorem je na obrázku 17.

5.3.2 Stříhání DPS

Stříhání na optických nůžkách je již nestandartní metodou tvorby výsledného přířezu. Lze objednat obvodové zabroušení hran. Používá se pro rozměry bez udaných tolerancí. Tolerance stříhaného obvodu je uvedena v tabulce č. 3. Pro stříhání musí být součástí motivu nezamaskované rohové značky dle obrázku 3. Pro optické nůžky je nejvhodnější vrtaná rohová značka dle obrázku 4. Vzhledem k výsledným tolerancím a mechanickému namáhání materiálu při dělení je vhodné dodržet doporučenou minimální vzdálenost vodivého motivu od okraje DPS 0,50 mm.

5.3.3 Frézování DPS

Frézováním obvodu je dosahováno přesných rozměrů DPS. Je nutno ho použít při formátování DPS ze základního materiálu nad tloušťku 2,00 mm nebo v případech, kdy motiv DPS zasahuje blíže k okrajům jak 0,50 mm. Výsledné tolerance rozměru jsou uvedeny v tabulce číslo 3. Frézování vnitřních výřezů umožňuje získání vnitřních otvorů o větším průměru jak 6,30 mm a nepravidelných otvoru nebo drážek a zámků. Standardní používaný nástroj je fréza o průměru 2,00 mm. Pokud nevyhovuje vnitřní zaoblení úhlů s rádiusem 1,00 mm, je nutno při zadání dojednat velikost vnitřního zaoblení (ostrost vnitřního úhlu). Pro tento účel lze použít frézy o menším průměru, nebo vrchol úhlu předvrtat. O postupu rozhodne technické pracoviště. Frézování drážek o šíři 0,80 mm - 1,50 mm (menší nástroj nepoužíváme) je nutno dojednat za příplatek kusové výroby. Frézovací program je tvořen ve výrobním SW CAM 350 v9.51, nebo přímo na frézce. Jako podklad je nejvýhodnější samostatný film obvodu a frézovaných otvorů (např. EAGLE vrstva 20), nebo obvod generovaný ve filmu nepájivé masky. Je nevhodné generovat tyto obrysy do filmu motivu, při tvorbě pracovních filmů je musíme odstranit. Podrobnosti lze nalézt v části 3.3 - Filmové předlohy. Geometrické tvary se zadávají jejich okótováním na samostatném výkresu. U kruhů střed a poloměr, u ostatních tvarů zakótované vrcholy úhlů obrazce. DPS je možno frézovat na samostatné formáty anebo spojené v základní desce tzv. můstky. Polohu a šíři můstků lze zadat zakótováním na výkrese nebo ponechat rozhodnutí o jejich umístění technickému pracovišti. Při tvorbě filmové předlohy se jednotlivé DPS sdružují na rozteč formátů 2,00 mm a frézují se jedním řezem. Vzniklá mezera v šíři 2,00 mm vyhovuje pro použití ve strojním pájení.

5.3.4 Drážkování DPS

Drážkováním se frézují dělící přímky hromadně osazovaných DPS pro jejich pozdější rozlámání na požadovaný rozměr. Přípravu dokumentace pro drážkovaní a umístění technologických otvorů je vhodné přenechat našemu technickému oddělení. DPS jsou drážkovány na čistý rozměr, ale je nutno počítat s otřepy po rozlomení cca 0,20 mm (tabulka č. 3) a tedy s relativním zvětšením přířezu DPS. Geometrie drážky je znázorněna na obrázku č. 6.
Drážka je ve tvaru "V" a provádí se současně z obou stran desky. Kořen drážky má tloušťku 0,3 mm. Z tohoto důvodu je drážkování desek pod sílu základního materiálu pod 0,8 mm nevhodné. Pod tuto tloušťku je poměr síly kořene drážky k základnímu materiálu již srovnatelný a spoje nelze spolehlivě rozlomit bez poškození osazené desky. Zvláště nebezpečné je to u osazení součástek povrchovou montáží. Stroj též není přizpůsoben k drážkování desek tloušťky nad 2 mm.
Desky síly pod 0,8 mm a nad 2,00 mm je nutno dělit frézováním.
Pro drážkování je velmi vhodný materiál CEM1, jeho jádro tvoří papírová vložka, která se po drážkování snadno dělí, viz obrázek 16.

ZPĚT NAHORU

5.4 Pokovovací procesy

5.4.1 Přímé a galvanické prokovování otvorů

Úkolem tohoto procesu je docílit souvislého kovového povlaku na vnitřním povrchu vrtaného otvoru. Tento povlak musí pevně lnout k nosnému materiálu desky a musí být dobře pájitelný. Pro tento proces používáme fyzikální postup vypracovaný firmou SHADOW v průběžné lince firmy LAIF. Vrtané otvory jsou ultrazvukem vyčištěny a do otvorů a na celý povrch desky je pomocí roztoku nanesen uhlíkový coloid. Uhlík je na povrch laminátu zafixován a prudce vysušen horkým vzduchem. Přebytečný uhlík je z měděného povrchu desky  odstraněn mikrozaleptáním, kdy je z povrchu desky odleptáno 0,5 mikronu mědi. Deska linku opouští se zvodivělými otvory a povrchem již upraveným pro nanášení fotorezistu. Výkon linky je 10 metrů2. za hodinu.  Po tomto základním zvodivění se na DPS laminuje rezist a fotoprocesem vytvoří vodivý obrazec. Vodivé cesty a vnitřní povrch otvorů jsou zesíleny galvanickou mědí 20 - 25 µm ( obr. 7). Zaručuje se síla prokovení 20 µm. Velikost pokovovacího proudu a čas kovení se určuje výpočtem. K leptání se používá selektivní leptadlo působící pouze na Cu. Části, které mají zůstat neodleptány je nutno zakrýt galvanicky naneseným rezistem. V naší technologii je k tomuto účelu používán Sn, Ni a Au. DPS je pak odleptána. Průřez prokoveným otvorem je na obrázku č. 17. Tloušťka galvanického nánosu kovu je ovlivňována několika faktory, a proto je udávána i vyšší tolerance výsledného průměru otvoru.

5.4.2 Žárové cínování HAL

Žárové cínování - halování je technologický proces finální úpravy DPS nanesením bezolovnaté pájky Cn100C firmy Balver  Zinn SnPb na povrch vodičů a pájecích oček. Z odleptané DPS je v chemické lázni odstraněn krycí Sn rezist až na čistou galvanickou měď. Části neurčené k pájení se mohou pokrýt nepájivou maskou. Na měděnou vrstvu je v technologickém zařízení HAL ponorem v roztavené lázni nanesena Sn pájka. Přebytečná pájka je odstraňována ofouknutím proudem stlačeného vzduchu. Halování DPS je vysoce kvalitní povrchová úprava, která umožňuje dlouhodobou skladovatelnost při zachování dobré pájitelnosti DPS. Halované části mají zakryty boky spojů bez ostrých hran a vnitřní plochy prokovených otvorů (obr. 17 a obr. 20). Na sílu vrstvy nanesené pájky má vliv více faktorů. Výsledná tloušťka se pohybuje od 10 do 50 µm, a proto je nutné při návrhu plošného spoje uvažovat s tolerancí výsledného průměru otvoru. Nerovnoměrné překrytí pájecích ploch Pmax = 50 µm ( obr. č. 8 ) může činit potíže při osazování DPS povrchovou montáží. Tento nedostatek odstraňuje metoda celoplošného galvanického zlacení DPS. Za nejvhodnější povrchovou úpravu však považujeme technologii OSP.

5.4.3 Chemické zlacení

Používaná technologie firmy SHIPLEY chemického zlacení umožňuje nanesení tenké vrstvy zlata na celou plochu měděných částí DPS. Z odleptané DPS je v chemické lázni odstraněn krycí rezist Sn. Na čistou galvanickou měď je nejprve naneseno cca 8 µm chemického niklu a dále 0,040 µm chemického zlata. Uvedená technologie umožňuje získání roviny všech pájecích ploch pro osazování vícevývodových součástí povrchové montáže. Při pájení je nutno použít aktivní tavidla a zvýšit teplotu pájení o 20%. Po zavedení celoplošného galvanického zlacení je tato metoda využívána pouze na výslovné přání zákazníka.     Tuto technologii již neprovádíme.

5.4.4 Galvanické zlacení

5.4.4.1 Galvanické zlacení konektorových nožů

Galvanické zlacení  konektorových nožů se provádí nánosem cca 8 µm galvanického niklu a cca 1-2 µm galvanického zlata. Tloušťku zlata je nutno uvést na objednávce. Základní provedení je 1 µm. Po zavedení technologie celoplošného galvanického zlacení již není nutné galvanické propojení zlacených ploch a ani není určována jejich poloha k okraji desky. Galvanické propojení je po dohodě se zákazníkem odstraňováno. Tvar a umístění zlacených ploch na desce může být libovolné.

5.4.4.2 Celoplošné galvanické zlacení motivu

Celoplošné galvanické zlacení motivu plošného spoje nahrazuje zlacení chemickým zlatem. Protože se jedná o galvanický proces, je možno přesně výpočtem stanovit a zhotovit jednotlivé tloušťky vrstev a výsledkem je dokonalý povrch plošného spoje s rovností povrchu lepší jak +/- 0.5 µm. Povrch je dokonale pájitelný za použití běžných tavidel a skladovatelnost spoje není omezena. Další výhodou je odstranění olova z výrobního procesu. Zlacení se provádí pouze na motiv plošného spoje a galvanické propojení tvoří základní plátování Cu. Ozlacená vrstva vytváří galvanorezist odolný vůči použitému leptadlu. Tuto vrstvu tvoří 5 µm galvanického niklu a tenká vrstva galvanického zlata. Nikl zajišťuje dobrou pájitelnost a zlato zabraňuje oxidaci niklu. Touto cestou zhotovujeme DPS určené pro SMT montáž. Zákazník si může také předepsat jaká síla zlata má být na nikl nanesena, popřípadě lokalizovat v celé ploše desky zesílení pouze některých míst motivu plošného spoje, například plošky klávesnic. Pro strojní pájení doporučujeme použít pájecí pastu COBAR SN62 - 325 -XM5, kterou dodává PBT s.r.o. Rožnov p.R.http://www.pbt.cz/. Pro ruční osazování je vhodné použít výrobek dodávaný firmou ELCHEMCo s.r.o., pasta MICROPRINT 2004. Bližší informace jsou na http://www.elchemco.cz/SMT1.htm

5.4.5 Galvanický cín

Provedení DPS v galvanickém cínu je jednou z možných finálních úprav povrchu DPS. Odleptaná DPS s naneseným cínovým rezistem je polotovarem pro další finální výrobu povrchových úprav pokovovacími procesy. Její výhodou je možnost rychlého zhotovení levných ověřovacích vzorků DPS určených k dalším zkouškám nebo k použití v nenáročných a vlastní konstrukcí dobře zabezpečených výrobcích. Tloušťka vrstvy galv. cínu je 7 - 10 µm . DPS v tomto provedení nelze se zárukou dlouhodobě skladovat, neboť klesá jejich počáteční pájitelnost.

5.4.6 OSP - ochranný selektivní povlak

Vytváření povlaku OSP se provádí v horizontální lince jako závěrečná operace výroby. Deska je zkrápěna roztokem OSP, který pouze na odkrytých plochách mědi vytváří organický povlak, který zabraňuje další oxidaci měděného povrchu. Povlak se rozpuští ve styku s pájkou a pájení probíhá na čistý povrch mědi. Výhodou je naprostá rovinnost pájecích ploch. Nevýhodou je časové omezení skladovatelnosti na dobu cca 6 měsíců.

 

ZPĚT NAHORU

5.5 Nepájivá maska

Nepájivá maska slouží k ochraně motivu DPS před nežádoucím zkratováním. Lze ji nanést na všechny základní materiály z obou stran. Základním typem je UV tvrditelná fotomaska.

5.5.1 Fotomaska

Základním typem nepájivé masky je provedení fotoprocesem. Z odleptané DPS je ostripován Sn rezist a po další úpravě povrchu DPS je na její plochu clonovým nanášením nanesena rovnoměrná vrstva nepájivé masky. Maska je exponována UV světlem přes pozitivní filmovou předlohu. Neexponovaná místa jsou vymyta ve vyvolávacím zařízení a maska je tepelně vytvrzena. Toto provedení nepájivé masky umožňuje přesné ohraničení pájecích míst s malým přídavkem k průměru pájecího očka 0,20 mm. Tento přídavek je nutný pro halování boku vodičů (obr. 9 a obr. 17). Přechod mezi exponovanými místy je ostrý a kolmý. Je možno maskovat i místa vzdálená mezi sebou více jak 0,20 mm při šíři masky 0,15 mm. Předlohou pro zhotovení masky je pozitivní film s pájecími plochami zvětšenými o 0,20 mm. Zakrytí vodičů nepájivou maskou je oboustranně úplné, vrstva zakrytí a další konstrukční parametry jsou uvedeny v obrázku č. 22. Pro tento výrobní postup je používána maska firmy ELECTRA v zelené pololesklé barvě. Zelená nepájivá maska se nanáší strojově na licím zařízení, ostatní barvy pomocí sítotisku.

5.5.2 Sítotiskové masky

Na objednávku je možné dojednat zhotovení nepájivé masky sítotiskovou metodou. Na očištěný a ostripovaný povrch DPS je nanesena dvousložková epoxidová nepájivá maska výrobce PETERS pomocí sítotiskové šablony s vytvořeným obrazcem motivu odmaskovaných míst a je tepelně vytvrzena. Předlohou je negativní film s pájecími plochami zvětšenými nejméně o 0,40 mm. Tisk masky se provádí na sítotiskovém poloautomatu a nanesení masky je rozdílné podle směru tahu stěrky. Uvedený postup je vhodný na aplikaci NM u jednostranných DPS. Mezi pájecími místy lze vytisknout NM v minimální šíří 0,50 mm. Vrstva nanesení NM a další požadavky na konstrukci DPS jsou znázorněny na obrázku č. 23. Pro nejméně 10 m2 DPS je možno objednat zhotovení NM v barvě modré, červené, bílé nebo zlatožluté.
Tuto technoligii již neprovádíme.

5.5.3 Tisknuté masky

V lednu roku 2020 jsme uvedli do provozu stroj CPT6151 pro tisk nepájivé maky. V době zahájení provozu se jednalo o první stroj pro tisk masky pracující v Evropě a možná na celém světě. Jedná se o unikátní a velmi přesnou technolodii.

ZPĚT NAHORU

5.6 Potisky

Pro zhotovování potisků k označení polohy jednotlivých osazovaných komponentů, nanášení odnímatelných rezistů a grafitových past se používá technologie sítotisku. Podkladem je film s čitelně umístěnou emulzí.

5.6.1 Potisk popisu

Pro tisky popisu se používají dvousložkové epoxidové barvy WIEDERHOLD tepelně vytvrzované. Potisk lze provést z obou stran v barvách bílá, červená, černá, žlutá. Filmová předloha s čitelně uloženou emulzí by měla mít nejslabší čáry 0,20 mm. Při návrhu je potřeba dbát na to, aby motiv potisku nezasahoval do pájecích plošek. U kusových zakázek 1 - 100 ks je tisk popisu prováděn bílou UV tvrditelnou barvou (bílou fotomaskou). Podkladem pro tyto práce je negativní předloha s čitelně umístěnou emulzí. Pro potisk popisu malého počtu desek se používá bílá, UV světlem tvrditelná nepájivá maska. Potisk musí být čistý, nerozmazaný, čitelný v odpovídající kvalitě filmové předlohy, dobře vytvrzený a nesmývatelný organickými ředidly.
V současné době provádíme všechny potisku UV tvrditelnou barvou.

5.6.2 Potisk odnímatelným nepájivým rezistem

Tato technologie umožňuje vytvoření krycích masek na určená místa DPS, které mají být strojně pájeny. Krycí maska zabraňuje zalití otvorů Sn pájkou pro následné zapájení součástí, které nebyly osazeny ( např. kabelové vývody ). Po provedeném strojním pájení se krycí maska snadno sloupne a zakryté otvory je možno individuálně pájet. Krycí maska se nanáší sítotiskem na hotovou DPS, po dokončení všech povrchových úprav. Pro její zhotovení je používán materiál firmy COATES a podkladem pro výrobu je pozitivní filmová předloha.

5.6.3 Potisk vodivými pastami

Potisk vodivými, dvousložkovými, tepelně vytvrditelnými pastami je sítotisková metoda umožňující nanesení grafitu nebo stříbra na kontaktní místa DPS. Používá se jako levná náhrada galvanických povrchových úprav v ploše DPS u kontaktů klávesnic a jiných dotykových míst DPS. Takto ošetřená místa mají stálý přechodový odpor a neoxidují. Garantovaný počet sepnutí záleží na druhu použité pasty. Aplikace je vhodná pro výrobky spotřební elektroniky. Podkladem je pozitivní film s minimální šíří čar a mezer 0,5 mm. Výhodnější je však použít metody galvanického zlacení.
Tuto technologii již neprovádíme.

5.6.4 Ochrana před elektromagnetickým vyzařováním - třívrstvá

Pro zastínění motivu plošného spoje proti vlivu elektromagnetického záření nebo zabránění jeho vyzařování je možno buď zhotovit vícevrstvý plošný spoj nebo na desku spoje nanést sítotiskem souvislou vrstvu měděného polymeru. Po vytvrzení je tento povrch vodivý a lze jej galvanicky pokovit na sílu předepsanou zákazníkem. Běžně je plocha pokovena na 10 µm. Izolaci mezi motivem a stínící vrstvou tvoří ve dvou vrstvách nanesená nepájivá maska. Tím je dána vzdálenost mezi stíněnou plochou a stínící plochou pouhých 40 µm. Lze takto úspěšně značně zvýšit pracovní kmitočet obvodu na již navržené DPS a nezhotovovat desku čtyřvrstvou. Obchodně jsou tyto plošné spoje nazývány třívrstvé. Pokud není zákazníkem výslovně požadováno provedení tří vrstev, tak jsou tyto desky vyráběny jako laminované čtyřvrstvé se dvěma stejnými vnitřními motivy.

ZPĚT NAHORU

5.7 Balení a doprava

Desky plošných spojů jsou baleny podle objemu zakázky kusově nebo po 25 kusech v balíčku zavařené v samosmršťujícím polyetylénovém obalu. Zakázka je expedována v papírových krabicích poštou. Volný prostor v obalech musí být vytěsněn vhodným materiálem. Nejvhodnější je však odběr osobně zákazníkem v naší provozovně. Lze dojednat i jiný způsob dopravy. Součástí dodávky je dodací list s uvedením druhů a množství dodávaných DPS. Pokud je zásilka zasílána, je k balení též připojena faktura. Je-li ujednáno vrácení dokumentace, je zasílána samostatně, aby nedošlo k jejímu poškození během dopravy. Běžné poštovné není účtováno. Při expresním zasílání EMS nebo spediční firmou jsou přepravní náklady účtovány.

5.8 Skladování

Výrobce i odběratel jsou povinni skladovat DPS tak, aby nebyla ohrožena jejich jakost. Desky musí být uloženy ve vodorovné poloze a v originálním suchém obalu, dobře větratelném skladu s teplotou 0°C až 35°C, bez prudkých tepelných změn s max. rel. vlhkostí 75%. Sklad musí být bez chemických vlivů. Před zpracováním musí být DPS vyjmuty z obalů a uloženy minimálně 24 hod. v místnosti při teplotě 18 - 25°C.

NAHORU

ZPĚT

contentleft_bg_top