• česky
 • english
Printed s.r.o.: Českolipská 1449, Mělník, Tel.: +420 315 670 137, Fax: +420 315 671 495, E-mail: printed@printed.cz
homepage
Technologie > Technické podmínky výroby DPS > Kontrola a zkoušení

10. Kontrola a zkoušení

Předpokladem pro zhotovení dobrého výrobku je použití kvalitních vstupních materiálů, osvědčených technologických postupů a správná výrobní dokumentace. Ve všech částech výrobního postupu se používá ověřená technologie a u dodaných materiálů provádíme dodávkové zkoušky kvality. Všechny laminované desky prochází kontrolou optickém testeru AOI na elektrickém testeru.

10.1 Kontrola vstupní dokumentace

10.1.1 Kontrola vstupní dokumentace při zadání práce z dodaných filmů

Kontrola dokumentace je prováděna z hlediska možnosti výroby. Dokumentace musí odpovídat potřebám technologie - nikoli představám zákazníka. Neprovádíme kontrolu technické správnosti motivu. U dodané filmové dokumentace nepřebíráme odpovědnost za vady obsažené v motivu spoje a za rozdíly mezi umístěním vrtaných otvorů či jejich průměru ve vztahu k pájecím ploškám filmové předlohy. Rozsah kontroly při zadání filmovou dokumentací:

 • Úplný počet filmů odpovídající zadání.
 • Správné provedení filmu pozitiv - negativ.
 • Správnost umístění motivů na straně filmové emulze.
 • Jednoznačné umístění filmu na DPS definované nezáměnným alfanumerickým znakem. Bez jednoznačného označení zákazníkem nesmí být taková zakázka zadána do výroby.
 • Zda nejsou "vrtané" pájecí plošky na filmové předloze. Z takto zhotovené předlohy vyrábět prokovenou DPS.
 • Optická kontrola nepoškozených filmových předloh.
 • Kontrola ostrosti vykreslené kresby. Kontrola je prováděna uvšech zakázek, pokud není dokumentace uložena v našem archivu a je účtována dle ceníku.

10.1.2 Kontrola vstupní dokumentace při zadání v datové formě.

• Provádíme úplnou kontrolu dat z hlediska vyrobitelnosti plošného spoje včetně zachycení drobných vad návrhu. Jedná se především o kontrolu vrtacích programů - odstranění - dvojitých děr nebo nevrtaných pájecích ploch - zapomenutý otvor, vystředění pájecích ploch k vrtání. Zachytíme a odstraníme vady v potisku - tisky přes pájecí plochy. Zachytíme vady v motivu jako jsou malé izolační vzdálenosti, neúměrně malá pájecí očka k předepsanému vrtání a nepropojené - přerušené spoje. Tato kontrola je z automatizována makry našeho výrobního SW CAM 350 v9.51. Tento SW zpracovává dodaná data do podkladů potřebných pro tvorbu filmových předloh s ohledem na technologii výroby a všechna doporučení uvedená v těchto TPV.

 • Provádíme drobné úpravy dat potřebné pro vykreslení správných filmových předloh. Kontrolu vrtacích dat sfilmovou předlohou - průměru vrtání a velikosti pájecích oček spřípadnou editací.
 • Porovnání motivů skontrolními tisky. Pokud jsou kontrolní tisky dodány (možno faxem nebo E-mailem), provádí se porovnání skontrolními tisky provedenými technickým pracovištěm. Zásahy do motivů se provádí pouze se souhlasem zákazníka. Tato kontrola není účtována, je součástí přípravy dat pro kreslení filmových předloh
 • U vícevrstvých desek provádíme i laickou kontrolu Netlistu. Pokud Netlist vytváří nelogická projení kontaktujeme zákazníka.

zpět nahoru

10.2 Kontrola a zkoušení

Všechny vyrobené desky plošných spojů prochází mezioperační a výstupní kontrolou a zjištěné parametry jsou porovnávány se stanovenými tolerancemi nebo s dojednanými podmínkami zadavatele. Samotný proces výroby je monitorován kontrolním pracovištěm.

10.2.1 Kontrola a zkušební pracoviště

Kontrolní pracoviště zajišťuje:

 • Předepsané zkoušky a prověrky materiálu vstupujícího do výroby
 • Kontrolu a údržbu lázní a roztoků používaných vchemickém a galvanickém provozu.
 • Nedestruktivní a destruktivní zkoušky a prověrky výrobků (výbrusy DPS) a vede dokumentaci k těmto zkouškám
 • Průběžně vyhodnocuje kvalitu výroby, projednává a uzavírá závady ve výrobě a navrhuje postupy k jejich odstranění.

10.2.2 Mezioperační kontrola a zkoušení

Mezioperační kontrola zajišťuje:

 • Optickou kontrolu úplnosti motivu plošného spoje po vyleptání na optickém testeru AOI ARGOS 8008
 • Kontrolu vodivosti plošného spoje dvou a vícevrstvých desek plošného spoje na elektrickém testeru firmy Mania - Speedy Test Systém MPP 4504. Vroce 2004 jsme pořídili další velmi výkonný tester japonské firmy MicroCraft - EMMA ELX6146. Od prosince 2007 byl dán do provozu ještě jeden tento stroj. Testery prochází všechny vyrobené desky s prokovenými otvory.

10.2.3 Výstupní kontrola a zkoušení

Výstupní kontrola provádí  kontrolu dodávkovou a kusovou:

Předmětem dodávkové kontroly je provedení kontroly jednoho kusu z dodávky, při které se prověřuje zda provedení plošného spoje odpovídá zadání zákazníka. Kontroluje se rozměr, provedení nepájivé masky, potisků a dalších úprav objednaných zadavatelem, jako je požadavek na dovrtání neprokovených otvorů a tvarové frézování a všech ostatních objednaných náležitostí. Pak je provedena kontrola kusová.

Předmětem kusové kontroly je optická kontrola všech desek z dodávky. Ta se zaměřuje na finální provedení povrchu, opticky se kontroluje kvalita prokovení a provedení povrchové úpravy halováním nebo zlacením a úplnost počtu dodávky. U multidesek desek se provádí opětovná kontrola vodivosti na elektrickém testeru.

Povolené vady v motivu DPS: Obrazová příloha

nahoru

ZPĚT

contentleft_bg_top